Misja


Chcieliby?my, aby? pozna? utalentowanych ludzi

?To ludzie”. Oto odpowied?, któr? najcz??ciej s?yszysz, gdy pytasz naszych pracowników, dlaczego tak lubi? tu pracowa?. Nasz zespó? wygrywa z utalentowanymi lud?mi, którzy poruszaj? si? szybciej, dzia?aj? szybciej i maj? wi?ksze mo?liwo?ci. Naciskamy na siebie, aby by? lepszymi, wspólnie stawia? czo?a wyzwaniom i znajdowa? nowe, lepsze sposoby dzia?ania. Umo?liwiamy naszym ludziom tworzenie w?asnych sukcesów.

Tim

Kierownik ds. instalacji urz?dzeń komunikacyjnych
meet Tim

Huajin

Starszy in?ynier, R&
meet Huajin

Lia

Starsza specjalistka ds. kadr, dzia? ds. regulacyjnych
meet Lia

Odpowiedzialno?? korporacyjna

Realizuj?c nasz? misj? poprawy opieki zdrowotnej, widzimy nieograniczone mo?liwo?ci. Czujemy równie? wielk? odpowiedzialno?? wobec naszego spo?eczeństwa. Dlatego nadal inwestujemy czas i zasoby w obszarach, które s? najwa?niejsze dla naszych pracowników, klientów i spo?eczno?ci, w których ?yjemy i pracujemy.

Operacja U?miech Czytaj wi?cej

Nasza historia

Kiedy dr Homer Stryker, chirurg ortopeda z Kalamazoo, Michigan, USA, odkry?, ?e niektóre produkty medyczne nie spe?niaj? potrzeb jego pacjentów, wynalaz? nowe. Gdy zainteresowanie tymi produktami wzros?o, dr Stryker za?o?y? firm? w 1941 roku, aby je produkowa?. Dzi? jeste?my jedn? z wiod?cych firm technologicznych na ?wiecie.

Nasza historia Czytaj wi?cej